Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2069 Заявление за издаване на разрешение за извършване на ТП на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на ТП
Услугата предоставя възможност за получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община и за конкретните заявени моторни превозни средства, ведно със съответните стикери.
Издадените в резултат на производството документи могат да бъдат получени на гише в дирекция "Транспорт", гр. София, ул. "Будапеща" № 17, ет. 6.
Заявители на услугата могат да бъдат превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за автомобилните превози (ЗАП).

Необходими документи
Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Заверени от превозвача копия на „Удостоверение за техническа изправност“ част I буква А и част II за всеки автомобил от  описа
 • Заверени от водача/водачите копия на удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил”;
 • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

14 дни

25.00 лв. за едно превозно средство


Начините за плащане са:
 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.
 
Забележка: За времето от 1.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освобождават от заплащане на дължимата такса от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, следните административни услуги:
1.1. издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
1.2. издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство
1.3. издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз (за срока на предходното за едно превозно средство) – за първо и всяко следващо издаване.
 

 1. Компетентен орган
Съгласно чл.24а, ал.1 от ЗАП, разрешение за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или оправомощени от тях длъжностни лица на територията на общината, на която ще се извършва превозът, за всеки отделен автомобил. 
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са регистрирани по реда на ЗАП търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
 1. Необходими документи
 • Пълномощно;
 • Копия на „Удостоверение за техническа изправност“ част I буква А и част II за всеки автомобил от  описа;
 • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил;
 • Копия на „Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил“.
 • Справка за изпратени уведомления по чл.62 ал.4 от КТ за водачи, назначени на трудов договор към превозвача.
 1. Такси, срокове и валидност
  1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по чл.81, т.4 Глава трета „ Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Столична община на физически и юридически лица“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Размерът на таксите за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
 1. Срокове за изпълнение:
При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомяват търговеца и предоставят 14-дневен срок за отстраняването им.
Съгласно чл.24а, ал.4 от Закона за автомобилните превози, срокът за издаване на разрешение е 14 дни от получаване на заявлението.
 1. Валидност:
Разрешението се издава за срока посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава
разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението (чл.24а, ал.7 от ЗАП).