Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1

Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  • Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ;
  • Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията (за случаите по чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;
  • Скица от действащия ПУП (за случаите по чл.133, ал. 4 от ЗУТ);
  • Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя.
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 30 дни   40.00 лв.
    Бърза 14 дни   60.00 лв.