Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Правно основание: Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1
 
Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост (отстъпено право на строеж);
 • Други.
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за изпълнение:
 • Обикновена: 14 дни
 • Бърза: 7 дни;
 • Експресна: 3 дни
В зависимост от формата на документацията и избрания срок за изпълнение:
 • за А4 - 2 лв. на лист;
 • за A3 - 4 лв. на лист;
 • за А2 - 8 лв. на лист;
 • за формат А1 - 16 лв. на лист;
 • за А0 - 30 лв. на лист.
При бърза услуга цената се умножава по 150%, а при експресна - 200%. Към услугата се начислява 20% ДДС.