Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства съгласно чл. 28 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

На основание чл.28, ал.1 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), приета от Столичния общински съвет са въведени забрани за влизане на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона „Център“. Изключение от забраните се допуска срещу пропуск за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал.1, т.1 и над 15 тона по ал.1, т.3 от НОДТСО.
            Услугата предоставя възможност за издаване на пропуск за влизане в зона „Център“ на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона. Пропускът може да бъде със срок на валидност 1 месец или 3 месеца, в зависимост от заявеното.
Издаденият в резултат на производството пропуск може да бъде получен на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Копие от свидетелството за регистрация на ПС – част І;
 • Копие от договор, доказващ необходимостта от влизане в забранена зона;

Срок и такси на изпълнение на услугата:


От 4 до 30 тона – 1 месец
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
40.00 лв.
Бърза
до 7 дни
60.00 лв.
Експресна
до 24 часа
80.00 лв.
От 4 до 30 тона – 3 месеца
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
100.00 лв.
Бърза
до 7 дни
150.00 лв.
Експресна
до 24 часа
200.00 лв.
 


Над 30 тона – 1 месец
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
50.00 лв.
Бърза
до 7 дни
75.00 лв.
Експресна
до 24 часа
100.00 лв.
Над 30 тона – 3 месеца
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
150.00 лв.
Бърза
до 7 дни
225.00 лв.
Експресна
до 24 часа
300.00 лв.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Дължимата стойност за извършване на услугата ще получите на посочената от Вас електронна поща. Сумата може да бъде заплатена по банков път или при заявяване на услугата - на място (ул. „Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал. 
2. Съобщението ще получите от no-reply.transport@sofia.bg. Моля проверявайте и в папка СПАМ.   
 

 1. Компетентен орган
Съгласно чл.28 от НОДТСО, пропускът се издава от дирекция „Транспорт“ към Столична община.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 • Копие от свидетелството за регистрация на ПС – част І;
 • Копие от договор, доказващ необходимостта от влизане в забранена зона;
 
 1. Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ).

   Размерът на таксите за издаване на пропуски е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
  Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100% увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите,  на бърза услуга – 7 дни, на експресна услуга – 24 часа.
      4.3.Валидност:
Срокът на валидност е 1месец или 3 месеца, в зависимост от заявеното от търговеца.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава пропуск.