Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявяване на работно време на стационарен търговски обект
Услугата предоставя възможност за вписване в информационен масив "Търговски обекти", поддържан в съответната районна администрация на Столична община, на съоветния стационарен търговски обект и заявеното му работно време.

Търговецът заявява работно време и часове за зареждане.

Подаването на заявление се извършва със започване дейността на обекта, в районната администрация по местонахождение на търговския обект. Заявлението се попълва в 2 екземпляра.

Заявители на услугата могат да бъдат:

Физическите и юридически лица, съгласно чл. 4, ал. 1 от  Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;

Необходими документи:

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:
1.    Схема за разполагане на открито на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта, съгласувана от гл. архитект на районна (при необходимост);
2.    Документите по чл.5, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община по преценка на заявителя:
2.1.    Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
2.2.    Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;
2.3.    Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;
2.4.    Карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите, Майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
При необходимост, търговецът представя съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.Такси и срокове:

Срок и такси за изпълнение на услугата:
Вид услуга: Срок: Такса:
Обикновена 7 - 30 дни (съгласно чл. 5, от НРУИТДТСО) Безплатна

Забележка:
Срок за издаване на заявлението:
•    седем дневен, при подаден пълен набор от документи, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;
•    едномесечен срок, при служебно събиране на документи, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.