Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на декларация за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, собственост на предприятия, според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване

Услугата предоставя възможност за приемане на декларация за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, собственост на предприятия, според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване.
 
Заявители на услугата могат да бъдат:
-  предприятия или организации, собственици или ползватели на недвижими имоти, намиращи се в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
 
Необходими документи
1. Декларация по образец (2 екземпляра);
2. Нотариално заверено пълномощно (когато документа се подава от лице, различно от представляващия фирмата) - копие.

Декларациите по чл. 23,  от НОАМТЦУПСО за дадена година се подават от 1 октомври до 30 ноември на предходната година.

Забележка: Представените копия на документи трябва да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.
 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

Безплатна


  1. Компетентен орган

Компетентен орган да  приеме декларация за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти, собственост на предприятия, според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете им и честотата на сметоизвозване е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Процедурата се осъществява чрез дирекция "Икономика и търговска дейност".

 
  1. Заявител

Декларацията се подава от задължените за такса битови отпадъци предприятия или организации, собственици или ползватели на недвижими имоти, намиращи се в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.

 

  1. Необходими документи

-    Декларация по образец (2 екземпляра);
-    Нотариално заверено пълномощно (когато документа се подава от лице, различно от представляващия фирмата) - копие.

3.1   За новопостроени сгради или части от сгради - нежилищни имоти, към посочените в т. 3 документи се прилагат и:

-       копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
-       копие от удостоверение или разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата;

3.2   За новопридобити нежилищни имоти на предприятия, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса битови отпадъци по чл. 23 от Наредбата, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година в случаите когато не се променя предназначението на имота. Към посочените в т.3  документи се прилагат и:

-      декларация по чл. 25 ал. 3 от НОАМТЦУПСО
-      копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
-      копие на документ удостоверяващ правото на собственост, вещното право на ползване, управление или концесия

Декларациите по чл. 23,  от НОАМТЦУПСО за дадена година се подават от 1 октомври до 30 ноември на предходната година.

Забележка: Представените копия на документи трябва да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.

 

  1. Такси и срокове

Таксите и сроковете за изпълнение на услугата са съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 
  1. Резултат от процедурата

Такса битови отпадъци за имота, за който е подадена декларация по чл. 23 от Наредбата се определя според заявеното количество на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване.