Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

Услугата предоставя възможност за получаване на заповед за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията и допускане на пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Заповедта може да бъде предоставена лично, на място от административния орган, а също така и чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Заявител на услугата може да бъде предприятие по смисъла на Закона на счетоводството:

- собственик на нежилищен имот;

- собственик на сграда – нежилищен имот, построена върху държавен или общински поземлен имот;

- ползвател на нежилищен имот, при учредено вещно право на ползване в полза на предприятието;

- концесионер на нежилищен имот;

- лице, на което е предоставено управлението на нежилищен имот - държавна или общинска собственост;

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- молба по образец в 2 екземпляра;

- нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

- удостоверения за актуално състояние на страните по договора;

- документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

- нотариално заверено пълномощно.

Молбите по чл. 24 от НОАМТЦУПСО за дадена година се подават от 1 октомври до 30 ноември на предходната година.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

30 дни

Безплатна


 1.  Компетентен орган

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НОАМТЦУПСО, компетентен орган за предоставянето на услугата е кмета на Столична община. Процедурата се осъществява чрез дирекция "Икономика и търговска дейност".

2.   Заявител

На основание чл. 24, ал. 1 от НОАМТЦУПСО, във връзка с чл. 64 и чл. 11 от ЗМДТ, заявител на услугата може да бъде предприятие, което е:
-       собственик на нежилищен имот;
-       собственик на сграда – нежилищен имот, построена върху държавен или общински поземлен имот;
-       ползвател на нежилищен имот, при учредено вещно право на ползване в полза на предприятието;
-       концесионер на нежилищен имот;
-       лице, на което е предоставено управлението на нежилищен имот - държавна или общинска собственост.
Предвид особеностите на услугата и разпоредбите на НОАМТЦУПСО, нейни заявители могат да бъдат само предприятия. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗМДТ, предприятия по смисъла на закона са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.

3.   Необходими документи на основание чл. 24, ал. 2 от НОАМТЦУПСО, заявителите подават от следните документи за предоставяне на услугата:

Качество на заявителя Изискуем документ
1.   

 
Заявителят е предприятие – задължено лице по смисъла чл. 64 във връзка с чл. 11 от ЗМДТ, собственик на нежилищен имот Молба по образец - 2 еземпляра
Нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
Удостоверения за актуално състояние на страните по договора
Документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
2.    Заявителят е упълномощен представител на предприятие – задължено лице по смисъла чл. 64 във връзка с чл. 11 от ЗМДТ, собственик на нежилищен имот Молба по образец - 2 екземпляра
Нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
Удостоверения за актуално състояние на страните по договора
Документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци
Нотариално заверено пълномощно

За новопостроени сгради или части от сгради - нежилищни имоти, към посочените по-горе документи се прилагат и:
-       копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
-       копие от удостоверение или разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата;


За новопридобити нежилищни имоти на предприятия, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса битови отпадъци по чл. 24 от Наредбата, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година в случаите когато не се променя предназначението на имота. Към посочените в табрлицата документи се прилагат и:

-      декларация по чл. 25 ал. 3 от НОАМТЦУПСО
-      копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
-      копие на документ удостоверяващ правото на собственост, вещното право на ползване, управление или концесия

Молбите по чл. 24 от НОАМТЦУПСО за дадена година се подават от 1 октомври до 30 ноември на предходната година.

4.   Такси, срокове, валидност

Таксите и сроковете за услугата са според Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община

5.      Резултат от процедурата

В резултат на реализиране на процедурата се издава Заповед на кмета на Столична община за допускане на пряко договаряне за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Заповедта може да бъде получена лично, на място от административния орган, а също така и чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.