Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници
Списъкът с данни на превозните средства (ПС), с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници е неразделна част от заявлението за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Издаденият в резултат на производството списък с ПС, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници, неразделна част от удостоверението за регистрация може да бъде получено на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи

Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Списък с данни на ПС, с които ще се осъществява таксиметров превоз, по образец
 • Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца).

         Вид услуга Срок Такса
Обикновена 14 дни 100 лв.
Бърза 7 дни 150 лв.

Начините за плащане са:
 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.
 
Указания за попълване
Всички данни в заявлението се попълват на кирилица, с изключение на електронната поща. При попълване на заявлението е важно да въведете реален и активен телефонен номер, за да може служителите на СО да се свържат с Вас при необходимост.
Заявлението ведно с приложените документи може да бъде подадено в деловодството на Столична община на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33 или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 1. Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП и чл.9, чл.9а, чл.9б и чл.10 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация по адреса на управление на търговеца.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 • Списък с данни на ПС, с които ще се осъществява таксиметров превоз, по образец
 • Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца).
 
 1. Такси, срокове и валидност
  1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по Раздел XIV „ Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Размерът на таксите за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 8з от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100№ увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите, а на бърза услуга – 7 дни.
      4.3.Валидност:
Удостоверението за регистрация е безсрочно.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и списък с данни на ПС, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници.