Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници
Списъкът с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници е неразделна част от заявлението за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Списъкът се прилага в случаите, когато водачът ще осъществява дейността от името на регистрираният превозвач, но за своя сметка. В случаите, когато водачите са назначени на трудов договор към търговеца, списъкът не се прилага.
Издаденият в резултат на производството списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници, неразделна част от удостоверението за регистрация може да бъде получено на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи

Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз от мое име, но за своя сметка, по образец
 • Копия на писмени договори с водачите, които ще извършват дейността от мое име, но за своя сметка (ако е приложимо).
 • Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца).

Срок и такси за изпълнение на услугата:
 
         Вид услуга Срок Такса
Обикновена 14 дни 100 лв.
Бърза 7 дни 150 лв.


 1. Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП и чл.9, чл.9а, чл.9б и чл.10 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация по адреса на управление на търговеца.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 • Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз от мое име, но за своя сметка, по образец
 • Копия на писмени договори с водачите, които ще извършват дейността от мое име, но за своя сметка (ако е приложимо).
 • Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца).
 
 1. Такси, срокове и валидност
  1. Такси

     Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по Раздел XIV „ Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

   Размерът на таксите за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 8з от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
  Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100№ увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите, а на бърза услуга – 7 дни.
      4.3.Валидност:
Удостоверението за регистрация е безсрочно.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници от името на търговеца, но за своя сметка.