Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък във връзка с разпоредбата на чл.61и, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- всяко физическо лице или едноличен търговец, което извършва патентна дейност;

- трето лице, което черпи права от издаването на удостоверението за патентен данък, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за издаване на документ;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
7 дни
безплатна1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ. Следователно, Удостоверението за дължим размер на патентния данък се издава от общинската администрация, където съгласно ЗМДТ се подава данъчната декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

Компетентната общинска администрация може да бъде (чл. 61о във връзка с чл. 61п, ал. 3 от ЗМДТ):

-        общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност;

-        общината, където е постоянният адрес на физическото лице (включително на едноличния търговец), извършващо патентната дейност, когато тя не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;

-        общината, където е постоянния адрес на пълномощника, когато задълженото лице е чуждестранно физическо лице, който действа чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;

-        Столична община – във всички останали случаи извън посочените по-горе.

За Столична община услугата се извършва от Дирекция "Общински приходи" чрез отделите "Общински приходи".

2.   Заявител

Заявител на услугата може да е всяко физическо лице или едноличен търговец, което извършва патентна дейност (посочена в Приложение №4 към ЗМДТ) и при условие, че  оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон).

Заявител на услугата може да бъде също така лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, както и всяко трето лице, което черпи права от издаването на удостоверението при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Заявителите на услугата и лицата за които се отнася исканото удостоверение (когато са различни), следва да посочват идентификационни данни съгласно чл. 84 от ДОПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя

Изискуем документ

   1.

Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице

Искане за издаване на документ 
 

2. 

Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство

Искане за издаване на документ 

Нотариално заверено пълномощно

 

3.  

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК

Искане за издаване на документ 

Съдебно удостоверение

 

4.  

Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК

Искане за издаване на документ 

Удостоверение от съда или досъдебен орган

 

5.  

Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК

Искане за издаване на документ 

Удостоверение от административен орган, водещ административното производство


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Безплатно.

Правната норма на чл. 61и, ал. 5 от ЗМДТ, съгласно която удостоверението се издава безплатно кореспондира с правото на данъчно задължените лица по чл. 17, ал. 1, т. 5, буква „б” от ДОПК да им бъде осигурена безплатно информация за публичните им задължения.
 
Срокове за изпълнение

Сроковете за издаване на Удостоверението за дължим патентен данък са съгласно чл. 90, ал. 1 от ДОПК във връзка с чл. 88 от ДОПК и чл. 61и, ал. 5 от ЗМДТ,

Валидност

Издаденото Удостоверение за дължим размер на патентния данък е валидно до промяна на обстоятелствата, от значение за определянето на размера на данъка, независимо дали тази промяна е декларирана или не надлежния начин. Удостоверението се отнася за текущата година.
 

5.    Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за дължим размер на патентния данък. 

Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.