Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл. 173, във връзка с чл. 171 от ДОПК


Публичните вземания се погасяват с изтичане на 5 годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичане на погасителната давност НАП не може да упражни правото си на принудително събиране. 
 
Общата 5-годишна давност се прилага по инициатива на длъжника, който трябва да направи изрично волеизявление (Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК)
 
Правно основание
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.173, във връзка с чл.171 
Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност  по образец
Възможни начини за заявяване:
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.