Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9412 Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Срокове за подаване на декларацията: 

 1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка: до 31 януари на годината, за която се подава декларация непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.
 2. За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата. За преминаване към облагане по общия ред - в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
 3. Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.


Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.
 Декларацията се подава в следните случаи: 
 1. Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето на патентен данък - дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на следните следните условия:
 • извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4 на ЗМДТ;
 • оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
 1. Когато през течение на годината се променят обстоятелствата, въз основа на които сте определили патентния данък. 
 2. Когато през течение на годината прекратите дейност, за доходите от която се дължи патентен данък. 
 3. Когато следва да преминете към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
 Декларацията се подава в: 
 1. общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност;
 2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец - когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице;
 4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3
 Какво трябва да имате предвид при изчисляването на данъка?
 
 1. Когато започвате или прекратявате дейност през течение на годината (с изключение на дейностите „ места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”), данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
 2. Когато в рамките на една патентна дейност (с изключение на дейностите „места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения”) през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
 3. Когато в рамките на една от патентните дейности „места за настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене и развлечения” през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
 
Данъчни облекчения:

При облагане с патентен данък можете да ползвате данъчни облекчения в следната поредност:
 
 1. Физически лица, включително еднолични търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 2. Физически лица, включително еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер. За ползване на облекчението е необходимо дейностите да се извършват с «личен труд», т.е. без да се наемат работници. Облекчението не се прилага при извършване на повече от три дейности, както и при извършване на следните дейности: „услуги с атрактивен характер”, „обучение на водачи на моторни превозни средства”, „услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства” и „услуги със земеделска и горска техника”.
 3. Физически лица, включително еднолични търговци, които са пенсионери, извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за следните дейности: дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; продажба на вестници, списания, българска и преводна литература;
 4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място, ако извършват някоя от следните дейности: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр. Намалението се ползва, при условие че към декларацията е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
 
Санкции: 
 1. До 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци - за подаване на декларацията след
  законоустановения срок;
 2. До 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци - за непосочване или невярно
  посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък.
- Правно основание
 • Закон за местните данъци и такси, чл. 61н
- Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.
Възможни начини за заявяване:
 • На гише в отдел „Общински приходи“
 • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.