Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на плавателно средство или от настъпването на обстоятелство, водещо да ползване на данъчно облекчение или до освобождаване от данък. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството. Заплащане на дължимия данък: Дължимият данък се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. При придобиване на плавателно средство през годината дължимият данък върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването. При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното плавателно средство, когато в общината няма информация за платения данък.
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство се подава при придобиването му или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. 
Декларацията се подава от собствениците на плавателни средства, вписани в регистрите на българските пристанища. Когато плавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици. 
Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на въздухоплавателното средство.
Правно основание
  • Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4
Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.
При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното въздухоплавателно средство, когато в общината няма информация за платения данък. 
 
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/      
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.