Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

лицето, за което се отнася настоящия адрес (чл. 96 от ЗГР), субект на ЗГР,подлежащ на регистрация в регистъра на населението;>

- лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно (чл. 96, ал. 2 от ЗГР);

- законният представител;

- ръководител на специализирана институция по отношение на настоящия адрес на децата, оставени на отглеждане там (чл. 99, ал. 4 от ЗГР)

- непълнолетно лице в случаите по чл. 99, ал. 5 от ЗГР – когато заявява настоящ адрес поради обучение в училище на място, различно от постоянния и настоящия адрес на родителите си;

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- адресна карта;

- документ за собственост;

- документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;

- други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

- документ - уверение, че заявителят е записан за ученик в съответното учебно заведение;

- декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР;

- декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР;

- договор за наем;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- настанителна заповед;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- документ, удостоверяващ качеството му на ръководител на специализирана институция за отглеждане на деца / или проверка в съответен регистър;

- документ за платена такса.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

 Обикновена

24 часа /2 дни

 2.50 лв.Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за наст. адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит

Таксата може да бъде платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението за настоящ адрес е длъжностното лице по гражданско състояние от общината, приела адресната карта за заявяване или промяна на настоящ адрес. Адресната карта се подава в общината или кметството, където лицето пребивава (чл. 99 от ЗГР, чл. 23, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).
 

2.   Заявител 

Заявител е лицето, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес, а такива могат да са лицата, които са субекти на ЗГР и подлежат на регистрация в регистъра на населението. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Заявител е лично лицето, за което се отнася настоящия адрес (чл. 96 от ЗГР).

Заявител може да е и лице, изрично упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 96, ал. 2 от ЗГР).

Законният представител е заявител за настоящия адрес на малолетните, непълнолетни и на поставени под запрещение лица.

Заявител може да е и ръководителят на специализираната институция по отношение на настоящия адрес на децата, оставени на отглеждане там (чл. 99, ал. 4 от ЗГР).

Заявител може да бъде и непълнолетно лице в случаите по чл. 99, ал. 5 от ЗГР – когато заявява настоящ адрес поради обучение в училище на място, различно от постоянния и настоящия адрес на родителите си.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 

3.   Необходими документи

Процедурата и иницииращия документ (адресна карта) са регламентирани в чл. 138 и сл. от Наредба ГРАО. Към адресната карта се прилагат документите по чл. 92 от ЗГР, необходими за извършване на адресна регистрация, с изключение на случаите, в които се заявява настоящ адрес в чужбина (чл. 139, ал. 2 от Наредба ГРАО). 

За да бъде издадено удостоверение за настоящ адрес след подадено искане за заявяване или промяна на настоящ адрес, е нужно да се представят:
 
Качество на заявителя Собствеността на имота, в който се заявява настоящ адрес Изискуем документ
1. Заявителят заявява настоящ адрес за себе си 1.1 Заявителят е собственик или ползвател на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*
Документ - уверение, че заявителят е записан за ученик в съответното учебно заведение (само за заявители непълнолетни учащи)
2. Заявителят заявява настоящ адрес за себе си 1.2 Заявителят е роднина по права линия, съпруг или живее във фактическо съжителство със собственика или ползвателя на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистъра на населението за вида и степента на родствена връзка между собственика и/ или ползвателя на имота и чрез отдел „Местни данъци и такси” за собствеността на имота (чл. 92, ал. 5 от ЗГР).
Документ за платена такса
Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР (по образец) – само за лица живеещи във фактическо съпружеско съжителство със собственика/ползвателя на имота
 
Забележка 1: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.
Документ - уверение, че заявителят е записан за ученик в съответното учебно заведение (само за заявители непълнолетни учащи)
3. Заявителят заявява настоящ адрес за себе си 1.3 Заявителят не е собственик или ползвател на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР (по образец)

Забележка: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.
Документ - уверение, че заявителят е записан за ученик в съответното учебно заведение (само за заявители непълнолетни учащи)
4.
 
 
Заявителят заявява настоящ адрес за себе си   1.4 Заявителят е настанен в държавно или общинско жилище Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Настанителна заповед

или

Договор за наем

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на настоящ адрес.
Документ - уверение, че лицето е записано за ученик в съответното учебно заведение (само за заявители непълнолетни учащи)
 
5. Заявителят заявява настоящ адрес за друго лице – договорно представителство 2.1 Лицето, за което се заявява настоящ адрес, е собственик или ползвател на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*
Нотариално заверено изрично пълномощно
6. Заявителят заявява настоящ адрес за друго лице – договорно представителство 2.2 Лицето, за което се заявява настоящ адрес, е роднина по права линия, съпруг или живее във фактическо съжителство със собственика или ползвателя на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистъра на населението за вида и степента на родствена връзка между собственика и/ или ползвателя на имота и чрез отдел „Местни данъци и такси” за собствеността на имота.
Документ за платена такса
Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР (по образец) – ако лицето, за което се заявява настоящ адрес живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика/ползвателя на имота

Забележка: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.
Нотариално заверено изрично пълномощно
7. Заявителят заявява настоящ адрес за друго лице – договорно представителство 2.3 Лицето, за което се заявява настоящ адрес, не е собственик или ползвател на имота Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР (по образец)

Забележка: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа
Нотариално заверено изрично пълномощно
8. Заявителят заявява настоящ адрес за друго лице – договорно представителство 2.4 Заявителят е настанен в държавно или общинско жилище Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Настанителна заповед

или

Договор за наем
Нотариално заверено изрично пълномощно
Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на настоящ адрес.
 
9. Заявителят заявява настоящ адрес за друго лице (малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение) – законно представителство   Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
10. Заявител е ръководителят на специализираната институция за отглеждане на деца
 
  Адресна карта по образец съгласно Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 от Наредба ГРАО
Документ, удостоверяващ качеството му на ръководител на специализирана институция за отглеждане на деца / или проверка в съответен регистър
Документ за платена такса
Настанителна заповед
 
* Ако заявителите не могат да представят документ, удостоверяващ собствеността или ползването на имота, в който заявяват настоящ адрес, тези обстоятелства се установяват по реда на чл. 92, ал. 8 и 9 от ЗГР.
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗМДТ издаването на удостоверение за настоящ адрес подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Наредба на Столична община).

Цената на услугата е определена в т. 1 на Приложение № 5 към Наредбата на Столична община

Срокове

Съгласно чл. 67, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 66, т. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата по издаване на удостоверението се предоставя само като обикновена услуга.

Валидност

Удостоверението за настоящ адрес е валидно до промяна на обстоятелствата, които удостоверява.

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за настоящ адрес.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.