Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт). Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицето, за което се отнася липсващия акт за раждане, на неговите родители/законните му представители;

- наследниците на починалото лице от акта за смърт;

- всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

- законен представител на правоимащо лице;

- лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице (осн. чл. 18, ал. 2 от АПК).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- документ за платена такса.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   3.50 лв.
    Бърза до 3 дни   5.25 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни  7.00 лв.


Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 444000
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит

Таксата може да бъде платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган

Компетентна за предоставяне на услугата може да бъде всяка общинска администрация, пред която е заявено издаването на удостоверението.
 

2.   Заявител

На основание чл. 88а, ал. 1, заявител на услугата може да бъде:
-          лицето, за което се отнася липсващия акт за раждане, на неговите родители/законните му представители;
-          наследниците на починалото лице от акта за смърт.

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

Заявител на услугата може да бъде и законен представител на правоимащо лице, както и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице (осн. чл. 18, ал. 2 от АПК).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи


Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане
Документ за платена такса
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
6.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ, предоставянето на услугата подлежи на таксуване. Таксата е определена в Приложение № 5 към чл. 66, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове

Съгласно чл. 67, и във връзка с чл. 66, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата може да се предоставя като:
-          обикновена услуга;
-          бърза услуга;
-          експресна.


Валидност

Удостоверението ще бъде валидно до промяна на данните, въз основа на които е издадено.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на процедурата се издава удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние. Удостоверението може да се връчи на място при компетентния за издаването му орган.