Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Основание за предоставяне на услугата:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Общините издават документи с данни от ЕСГРАОН на българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Когато тези документи се представят в чужбина и се нуждаят от легализиране (заверка), те се заверяват от упълномощено за целта от кмета на общината лице.


Основание за предоставяне на услугата:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Общините издават документи с данни от ЕСГРАОН на българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Когато тези документи се представят в чужбина и се нуждаят от легализиране (заверка), те се заверяват от упълномощено за целта от кмета на общината лице.