Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

лицето, за което се отнася удостоверението за вписване в регистрите на населението;

- надлежно упълномощени пълномощници (с нотариално заверено пълномощно);

- трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението на трето лице е от техен законен интерес (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.);

- лице, което черпи права от издаването му, и при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

- изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

Списъкът с необходими документи се появява във формата за заявка, след въвеждане на данните за заявителя.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни 3.50 лв.
    Бърза до 3 дни 5.25 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 7.00 лв.Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 444000
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за вписване в регистрите на населението на (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит
 

Таксата може да бъде платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган
 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., за вписване в регистъра на населението се издава от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.

Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички заявители-правоимащи лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи (чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г, на основание чл. 2, ал. 5, Удостоверение за наследници се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице, без оглед на съществуващата свързаност с регистрите на населението).

Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават само за заявители-правоимащите лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община (чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват (чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

 
2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат лицата по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г - лицето, за което се отнася удостоверението за вписване в регистрите на населението и негови надлежно упълномощени пълномощници (с нотариално заверено пълномощно). Заявители могат да са и трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението на трето лице е от техен законен интерес (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването му, и при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Данни, необходими за издаване на удостоверението, може да бъдат предоставяни и на длъжностни лица от други общински администрации, въз основа на служебно искане, когато съответната информация не се съдържа в регистъра на населението, с който разполага съответната общинската администрация. Данните се предоставят в писмен вид в 5-дневен срок от постъпване на искането (чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Заявителят подава искане по образец, съгласно Приложение №1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.     Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
   
2.     Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
   
3.     Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
   
4.     Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
   
5.     Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
   
6.     Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство
 

4.   Такси, срокове, валидност 

Такси

Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Цената на услугата е обвързана със заявения срок за извършването й.

Административните услуги по чл. 66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи, при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга, и експресни, при които цената е със 100% увеличение спрямо обикновената услуга (чл. 11 във връзка с чл. 67 от цитираната Наредба на Столична община).

Съгласно чл. 66, т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, издаването на Удостоверение за вписване в регистрите на населението следва да се таксува като „друга административна услуга, предоставяна на граждани”.
 
Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 6 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., Удостоверение за вписване в регистрите на населението се издава в сроковете по АПК. Доколкото то представлява констативен индивидуален административен акт, при определяне на срока, следва да се приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от АПК

Съгласно чл. 67, ал. и 2 във връзка с чл. 66, т. 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата по издаване на Удостоверение за вписване в регистрите на населението като „друг вид удостоверение по искане на граждани” може да се предоставя като:
-          обикновена услуга;
-          бърза услуга;
-          експресна.

Валидност

Удостоверението е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено.

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заинтересованото лице се издава Удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.