Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1229 Вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на ТП
Услугата предоставя възможност за вписване на превозни средства и/или водачи, извършващи дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници на търговеца.
Издаденият в резултат на производството списък/списъци към удостоверение за регистрация може да бъде получен на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:                                                              - Заявление по образец
- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
- Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация (само в случаите, когато автомобилът не е собственост на търговеца).
- Документ за платена такса;
- Пълномощно.

 
         Вид услуга Срок Такса
Обикновена 7 дни 10 лв. за превозно средство
Бърза 3 дни 15 лв.за превозно средство
 
Забележка:
Такса се дължи само за вписване на превозни средства. За вписване на водачи, извършващи дейността от името на превозвача, но за своя сметка не се дължи такса.
Начините за плащане са:
  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

1.Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗАП и чл.10, ал.4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници компетентен орган за вписване в удостоверенията за регистрация са  кметовете на  общините и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.
 
2.Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.Необходими документи
  • Заявление по образец;
  • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
  • Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация (само в случаите, когато автомобилът не е собственост на търговеца).
  • Документ за платена такса;
  • Пълномощно.
 
4.Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по Раздел XIV „ Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Размерът на таксите за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 8з от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100% увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 7 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите, а на бърза услуга – 3 дни.
      4.3.Валидност:
Без срок.
 
5.Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава списък на вписаните превозни средства и/или водачи, извършващи дейността от името на превозвача но за своя сметка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.