Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1442 Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл.4, ал.1 и в  удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за отразяване на промяна на обстоятелствата, а именно промяна на правната форма на юридическото лице и/или име и седалище на юридическото лице, вписани в регистъра по чл.4, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) и  в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Издаденото в резултат на производството удостоверение за регистрация с отразените промени в обстоятелствата може да бъде получено на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
  • Заявление по образец

За извършване на услугата не се дължи такса.

Срокът за изпълнение на  услугата е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.

1.Компетентен орган
Компетентен орган за отразяване на промяна на обстоятелствата вписани в удостоверенията за регистрация са  кметовете на  общините и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.
 
2.Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.Необходими документи
  • Заявление по образец;
  • Всички документи, удостоверяващи промяната на обстоятелствата.
4.Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

     За извършване на административната услуга не се дължи такса.


4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на  услугата е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
4.3.Валидност:
Без срок.
 
5.Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава     удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.