Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1230 Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за отписване на превозни средства и/или водачи, извършващи дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници на търговеца.
Издаденият в резултат на производството списък/списъци към удостоверение за регистрация може да бъде получен на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице, физическо лице, в качеството му на собственик на автомобила за отписване на превозни средства, физическо лице в качеството му на водач, извършващ дейността от името на търговеца, но за своя сметка за отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация на търговеца. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи

Необходимите документи са:
  • Заявление по образец

За извършване на услугата не се дължи такса.
1.Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗАП и чл.10, ал.4 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници компетентен орган за отписване от списъците към удостоверенията за регистрация са  кметовете на  общините и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.
 
2.Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
 За случаите на отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация на търговеца, заявител може да бъде физическо или юридическо лице, в качеството му на собственик на автомобила.
За случаите на отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация на търговеца, заявител може да бъде физическото лице- водач, извършващ дейността от името на търговеца, но за своя сметка.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.Необходими документи
  • Заявление по образец;
4.Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

     За извършване на административната услуга не се дължи такса.


4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 7 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите, а на бърза услуга – 3 дни.

4.3.Валидност:
Без срок.
 
5.Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава списък на отписаните превозни средства и/или водачи, извършващи дейността от името на превозвача но за своя сметка към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.