Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм и дава възможност за 
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Необходими документи:
 1. Заявление по образец; 
 2. Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността; 
 3. Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта; 
 4. Копие от ЕИК по Булстат; 
 5. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.
 6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 7. Предходно удостоверение /оригинал, дубликат или копие / за определена категория на обекта;

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.
 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване в брой
По банков път

Срок за предоставяне:
30 дни


Описание:
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Правно основание:
Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

Необходими документи:
 1. Заявление по образец; 
 2. Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността; 
 3. Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта; 
 4. Копие от ЕИК по Булстат; 
 5. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.
 6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 7. Предходно удостоверение /оригинал, дубликат или копие / за определена категория на обекта;

Възможни начини на заявяване:
- Със заявление на гише в център за административно обслужване
- По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
 
Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:
- лично от звеното за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
- по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.