Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2089 Потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм" и дава възможност за потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента, при подаване на декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма от хотелиера или ресторантьора.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- физически и юридически лица

Необходими документи:
Документи, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма:
Декларация, към която заявителят прилага:
1. Копие на удостоверение за определена категория;
2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на заетите в обекта лица.Такси
За потвърждаване на категория на туристически обекти, при подадена декларация по реда на чл. 133 от Закона за туризма, се събират следните такси:

За категоризиране на места за настаняване клас А (хотели, мотели) се събират такси според броя на стаите, както следва:
1. до 30 стаи – 450 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
4. от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1. до 20 стаи – 180 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
4. от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
5. над 100 стаи – 3600 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (стаи за гости, апартаменти за гости,  къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.     за всяко легло – 9 лв. на легло.

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:

1. до 20 места за сядане – 130 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
5. над 300 места за сядане – 1800 лв.

При заплащане на такса за потвърждаване на категория задължително се показва входящ номер на подадената декларация по чл. 133 от Закона за туризма.


Срокове
В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желението си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различа от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.


I. Компетентен орган
Компетентен орган е кмътът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
Физически и/или юридически лица

III. Необходими документи
Документи, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма:
Декларация, към която заявителят прилага:
1. Копие на удостоверението за определена категория.
2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016 г.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на заетите в обекта лица.

IV. Такси и срокове

Такси

За потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента се заплаща такса, съгласно Тафира за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.

Срокове
В срок до три месеца преди изтиченето на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.