Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава в следните случаи: 
  • При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от от Закона за автомобилните превози (ЗАП); 
  • При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
Декларацията се подава в общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Декларацията можете да подадете по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване-https://edelivery.egov.bg/

Правно основание: Закон за местните данъци и такси, чл. 61х

Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец (Приложение №2) към общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.
 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно.

  • При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП;

  • При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници се подава в следните случаи: 
  • При започване на дейността - преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП); 
  • При промени в обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
Декларацията се подава в общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Декларацията можете да подадете по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/

Правно основание: Закон за местните данъци и такси, чл. 61х

Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец (Приложение №2) към общината, за територията на която е издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.
 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно.