Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост
Правно основание:
Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, б. а, т. 3 

Необходими документи:
За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.
 
Допълнителни документи:  
 1. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 3. Схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията
 4. Предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:
 • съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
 • част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”
 • хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение
 1. Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;
 2. В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.):
 • За цел питейно-битово водоснабдяване
  • проект за санитарно-охранителна зона
  • документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена
  • водоснабдителна система - при самостоятелно ПБВ
 • За цел напояване
  • документи, удостоверяващи размера на напояваните площи
  • искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване
 • За цел производство на електроенергия
  • сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда
 • За цел пожарогасене
  • част пожарна безопасност
 • За цел аквакултури
  • описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 

Съгласно Приложение № 8е от Наредбата за за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:
 1. за издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 250,00 лв.;
 2. за продължаване на срока на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 100,00 лв.;
 3. за изменение и/ или допълнение на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 130,00 лв.;
Освобождаване от такси в следните случаи:
Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Правно основание:
Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, б. а, т. 3 

Необходими документи:

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.
 
Допълнителни документи: 
 1. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 3. Схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията
 4. Предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:
 • съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
 • част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”
 • хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение
 1. Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;
 2. В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.):
 • За цел питейно-битово водоснабдяване
  • проект за санитарно-охранителна зона
  • документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена
  • водоснабдителна система - при самостоятелно ПБВ
 • За цел напояване
  • документи, удостоверяващи размера на напояваните площи
  • искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване
 • За цел производство на електроенергия
  • сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда
 • За цел пожарогасене
  • част пожарна безопасност
 • За цел аквакултури
  • описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.