Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на заявления за издаване на дубликат на картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община
Услугата предоставя възможност за издаване на дубликат на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- лицето, на което е издадена картата за преференциално паркиране.
- законните им представители;
- трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (извън случаите по чл. 18, ал. 1 от АПК);

Необходими документи:
а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено в Бюро за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община;
б) лична карта;
в) решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
г) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
д) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване).

* За повече информация, относно услугата, вижте секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
Обикновена 10 работни  дни след заплащане на дължимата такса Съгласно таксите на ЦГМ

Услугата предоставя възможност за издаване на дубликат на открадната или загубена карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

1.   Компетентен орган

Компетентен да издаде дубликат на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, е кметът на общината (чл.102 от Наредба за организацията на движението на територията на Столична община). 
Оперативната дейност по издаване и преиздаване на дубликатите, както и тяхното активиране, деактивиране и контрол, се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъдат лица с трайни увреждания,  чиято карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община е загубена или открадната.

3.   Необходими документи

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено в Бюро за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община;
б) лична карта;
в) решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
г) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
д) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване).

 
4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Такса за издаване на дубликат на изгубена или открадната карта: заплаща се такса съгласно изискванията на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Срокове за изпълнение
10 работни дни от датата на заплащане на дължимата такса

Валидност
Дубликатът е валиден за срока на валидността на оригиналната карта за преференциално паркиране.

5. Резултат от процедурата

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва дубликата на картата за преференциално паркиране, който се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене.