Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Предоставяне на право на преференциално пътуване с общиствения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители
Услугата регламентира условията и редът за предоставяне на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители.

Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, има един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община.
 
Картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община.

* За повече информация, относно необходимите документи и хода на процедурата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга:
Обикновена

Срок:
Абонаментната карта – носител се изготвя до края на месеца, предхождащ началния срок на валидност на картата

Такса:
Предоставянето на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложение № 2 и №4.
 
Таксата за услугата е съгласно таксите на Център за градска мобилност ЕАД.Услугата регламентира условията и редът за предоставяне на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за приемни родители.

Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, има един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община.
 
Картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община.

I. Правна уредба

Чл. 29, ал. 1, т. 10 от  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

II. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

III. Заявител

Физическо лице


ІІІ. Необходими документи

  1. Заявление по образец;
  2. Лична карта на правоимащия за справка;
  3. Съдебно решение / заповед на дирекция "Социално подпомагане" / служебна бележка / договор.

ІV. Вътрешен ход на процедурата

Заявителят подава заявление и приложени към него документи в дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти".
 
При открити несъответствия или непълноти в подадените документи, на заявителя се уведомява за отстраняването им.
 
Срокът по услугата спира да тече до отстраняване на несъответствията в указания в срок.
 
При пълнота на подадената документация, на заявителя се издава служебна бележка за Центъра за градска мобилност.
 

V. Такса

Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложения № 2 и № 4.
 

Указание за използване

Услугата се изпълнява съгласно чл. чл. 29, ал. 1, т. 10 от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община.

Такса за услугата: 6 лева.
Таксата може да се заплати в: Център за градска мобилност ЕАД.