Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ или за освобождаване от данък. При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. 
 Декларацията се подава в следните случаи:
 • при придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона от повече от едно лице;
 • при придобиване по наследство;
 • когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 • при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък.

Декларацията се подава от собствениците на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.

При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.
 При придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството. 
Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
 
Правно основание
 • Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4 
Какво е необходимо да приготвя предварително
 1. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси по образец; 
 2. Документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване; 
 3. Копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация; 
 4. Копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи 
 5. Въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане
 
 
Възможни начини за заявяване:
 • На гише в отдел „Общински приходи“
 • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
 • Чрез електронния портал на НАП - https://inetdec.nra.bg/eservices.html    
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.