Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9401 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:
 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.
 
!!! Правото за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение се предявява чрез подаване на данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ в срока по чл.14, ал.1 от ЗМДТ.

С данък се облагат: 
 • сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 • застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен 
Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава при:
 • придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот. 
Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/. 
Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. 
Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица: 
 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия
 Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели. 
 Правно основание
 • Закона за местните данъци и такси, чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6
 Възможни начини за заявяване:
 • На гише в отдел „Общински приходи“
 • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/   
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.