Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път
Услугата предоставя възможност за получаване на препис-извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- наследниците на починалото лице (чл. 88а, ал. 1, т. 3 от ЗГР);

- трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители;

- всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за втори и следващ път, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   5.00 лв.
    Бърза до 3 дни   7.50 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 10.00 лв.

Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):

Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд.препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит

Таксата може да бъде платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.


1.   Компетентен орган

Общото правило е, че компетентен да издаде Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път е всяко длъжностно лице по „Гражданско състояние” към Столична община (услугата се извършва от съответната районната администрация), съхраняваща съответните регистри на актове за гражданско състояние(чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗГР във връзка с чл. 62, ал. 2 от Наредбата за функционирането на единната система за гражданска регистрация). Във връзка с горното и съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗГР, компетентна за издаването на документа ще бъде общинската администрация, на чиято територия е настъпило събитието.

С последните изменения на ЗГР (ДВ 39/2011 в сила от 20.05.2011 г.) е предвидена възможност длъжностното лице по „Гражданско състояние” от всяка общинска администрация, без оглед на мястото на настъпване на смъртта, както и консулското длъжностно лице в чужбина (чл. 88б, ал. 1 и 2 от ЗГР) да може да издава Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. Условието е съответното длъжностно лице да има достъп до Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и издадения Препис-извлечение от акт за смърт да се основава на данни от електронни актове, подписани с квалифициран електронен подпис (чл. 68 от Наредбата за функционирането на единната система за гражданска регистрация).
 

2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат наследниците на починалото лице (чл. 88а, ал. 1, т. 3 от ЗГР). Документът може да се издава и на трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители.

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за втори и следващ път, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

За да бъде издаден Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път, е нужно да се представят:

Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане
Документ за платена такса
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
     
5.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ издаването на Препис-извлечение от акт за смърт подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ) - Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Дължимата такса е обвързана със заявения от заявителя срок за извършване на услугата. Услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Таксата за извършване на услугата е определена съгласно чл. 66, т. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове за изпълнение

Срокът е за извършване на услугата е определен в чл. 67, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община).Ако е необходимо събиране на информация от съществено значение за издаването на преписа, съгласно чл. 58, ал. 5 от АПК срокът за издаване на удостоверението може да се удължи до един месец от започване на производството. За удължаването на срока заявителят се уведомява незабавно (чл. 57, ал. 8 от АПК).

 Валидност

Препис-извлечението от акта за смърт е валидно до промяна в данните от акта за смърт.


5.   Резултат от процедурата 

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава Препис-извлечение от акт за смърт.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.