Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал. Понастоящем документът се изготвя служебно след съставянето на акта за сключен граждански брак и без да е налице заявяване на услугата от страна на правоимащото лице.
 
* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 7 дни след съставяне на акта
безплатна


1.   Компетентен орган 

Компетентен да издаде Удостоверението за сключен граждански брак - оригинал е длъжностното лице по „Гражданско състояние” към общината, където е настъпило събитието и където е съставен актът за сключен граждански брак (чл. 88, ал. 1 от ЗГР във вр. с чл. 62, ал. 2 от Наредба ГРАО), т.е. по мястото на сключването на брака. За Столична община услугата се извършва от съответната районна администрация.
 
В случай, че бракът е сключен в чужбина и/или актът е съставен в българското дипломатическо или консулско представителство, препис от него в Република България се съхранява в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата (чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗГР и чл. 22, ал. 1 и 2 от Наредба ГРАО). 


2.   Заявител

Заявител на услугата по издаване на Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал е един от съпрузите - страни по акта за сключен граждански брак (чл. 88а, ал. 1, т. 2 ЗГР във връзка с чл. 22 от Наредба ГРАО).

Заявител може да бъде и лице, изрично упълномощено от страните по акта за сключен граждански брак с нотариално заверено пълномощно (чл. 88а, ал. 2 от ЗГР).

Издаването на Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал следва да се извърши служебно. Заявяването на услугата понастоящем се извършва устно пред административния орган чрез явяването на правоимащо лице (един от съпрузите или упълномощено от него лице), легитимирано с документ за самоличност, да получи вече издаденото Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. Служебното начало се потвъждава и от факта, че номера на оригиналното удостоверение за сключен граждански брак се вписва в акта за сключен граждански брак.


3.   Необходими документи 

За да бъде издадено удостоверение за сключен граждански брак – оригинал е нужно да се представят:

Качество на заявителя/получателя Изискуем документ
1.    Заявителят/получателят иска документа за себе си (съпруг) Искане/Фактическо явяване за получаване на издадения документ
 
2. Заявителят/получателят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане/Фактическо явяване за получаване на издадения документ
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
Забележка: Понастоящем документът се изготвя служебно след съставянето на акта за сключен граждански брак и без да е налице заявяване на услугата от страна на правоимащото лице.

 
4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Издаването на оригинално удостоверение за сключен граждански брак е безплатно.

Срокове

Срокът за издаване на Удостоверението за сключен граждански брак – оригинал е 7-дневен, считано от съставянето и подписването на акта за граждански брак (т.е. от сключването на брака).

Валидност

Удостоверението за сключен граждански брак – оригинал е валидно до промяна в обстоятелствата в акта за сключен граждански брак.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава Удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.