Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Услугата предоставя възможност за промяна на актове за гражданско състояние.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицето, за което се отнася акта;

- всяко трето заинтересовано лице, спрямо което е настъпила промяна, изискваща изменение в акт за гражданско състояние;

- законен представител на правоимащо лице;

- трето лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице (осн. чл. 18, ал. 2 от АПК);

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- документ, удостоверяващ необходимостта от извършване на промяната: административен акт или съдебно решение;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

 Обикновена

 до 7 дни

безплатна
1.   Компетентен орган

На основание чл. 31 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, всяка промяна в гражданското състояние на лицата, която се отнася до данните, вписани в съставен вече акт, се отбелязват от длъжностно лице по гражданското състояние в общинската администрация, където се съхранява съответният акт за гражданско състояние.

 
2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъде лицето, за което се отнася акта, както и всяко трето заинтересовано лице, спрямо което е настъпила промяна, изискваща изменение в акт за гражданско състояние.

Заявител на услугата може да бъде и законен представител на правоимащо лице.

Заявител може да бъде и трето лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице (осн. чл. 18, ал. 2 от АПК).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.     Заявител е лицето, за което се отнася акта, или заинтересовано лице, спрямо което е настъпила промяна, изискваща изменение в акт за гражданско състояние Искане
Документ, удостоверяващ необходимостта от извършване на промяната: административен акт или съдебно решение
 
2.     Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане
Документ, удостоверяващ необходимостта от извършване на промяната: административен акт (удостоверение)  или съдебно решение
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество), когато е приложимо.
 
3.     Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане
Документ, удостоверяващ необходимостта от извършване на промяната: административен акт (удостоверение) или съдебно решение
Нотариално заверено изрично пълномощно
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗМДТ, отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние не подлежат на таксуване.
 
Срокове

На основание чл. 31, ал. 7 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация отбелязвания, допълвания и поправки в акта, се вписват веднага след получаване на документите за промяна.

Валидност
 
Неприложимо.