Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Услугата предоставя възможност за получаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- наследници на починалото лице;

- трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители;

- всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за първи път, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК;

- лице, за което е издадено удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК.

Нобходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от административен орган;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
До 48 часа
безплатна


1.   Компетентен орган

Общото правило е, че компетентен да издаде Препис-извлечение от акт за смърт за първи път е всяко длъжностно лице по „Гражданско състояние” към Столична община (услугата се извършва от съответната районна администрация), съхраняваща съответните регистри на актове за гражданско състояние (чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗГР във връзка с чл. 62, ал. 2 от Наредба ГРАО). Във връзка с горното и съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗГР, компетентна за издаването на документа ще бъде общинската администрация, на чиято територия е настъпило събитието (смъртта).

С последните изменения на ЗГР (ДВ 39/2011 в сила от 20.05.2011 г.) е предвидена възможност длъжностното лице по „Гражданско състояние” от всяка общинска администрация, без оглед на мястото на настъпване на смъртта, както и консулското длъжностно лице в чужбина (чл. 88б, ал. 1 и 2 от ЗГР) да може да издава Препис-извлечение от акт за смърт за първи път. Условието е съответното длъжностно лице да има достъп до Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и издадения Препис-извлечение от акт за смърт да се основава на данни от електронни актове, подписани с квалифициран електронен подпис (чл. 68 от Наредба ГРАО).

Независимо от разпоредбата на чл. 88б от ЗГР, логическото тълкуване на приложимите разпоредби и фактът, че първият препис–извлечение от акта за смърт се издава непосредствено след съставянето на акта за смърт, налагат извода, че компетенен орган да извърши разглежданата услуга по издаване на Препис–извлечение от акт за смърт за първи път е само общинската администрация по местосъставянето на акта за смърт (по място на смъртта). 
 

2.   Заявител
 
Заявители на услугата могат да бъдат наследниците на починалото лице (чл. 88а, ал. 1, т. 3 от ЗГР). Документът може да се издава и на трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители.

В специфичната хипотеза на чл. 29, ал. 1 от Наредба ГРАО Препис-извлечението може да се издаде и на трето лице (без да е поставено изискване за упълномощаване), когато документът е необходим за погребение на починалото лице. 

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за първи път, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК, както и лице, за което е издадено удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК.

ЗГР не съдържа разпоредба, указваща кое е задълженото лице, което да обяви/съобщи смъртта на общинската администрация по местонастъпването й. По чл. 25 от ЗГР писменото съобщение за смърт незабавно се предоставя на длъжностното лице по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното място, на чиято територия е настъпило събитието.

Издаването на Препис–извлечение от акт за смърт за първи път следва да се извърши служебно и без да е налице изрично или писмено заявяване от страна на заинтересованото лице, особено ако обявителят на смъртта не е наследник или трето лице по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Наредба ГРАО. Заявяването на услугата понастоящем се извършва устно пред административния орган чрез явяването на правоимащо лице, легитимирано с документ за самоличност, да получи вече издадения документ, който представлява и разрешение за погребение.
  

3. Необходими документи 

 За да бъде издаден Препис-извлечение от акт за смърт за първи път, е нужно да се представят:

Качество на заявителя/получателя Изискуем документ
1.    Заявителят/получателят иска документа за себе си
Забележка:  Заявителят е наследник или трето лице в хипотезата на чл. 29, ал. 1 от Наредба ГРАО
Искане/Фактическо явяване за получаване на издадения документ
 
2.    Заявителят/получателят иска документа за друго лице – законно представителство* Искане/Фактическо явяване за получаване на издадения документ
 
3.    Заявителят/получателят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане/Фактическо явяване за получаване на издадения документ
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане
Съдебно удостоверение
 
5.    Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане
Удостоверение от административен орган
     
6.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
* Включва и случаите на настойничество и попечителство, при които административният орган следва да извърши проверка в регистрите за настойничество и попечителство на качеството на лицето – законен представител без да изисква от него представянето на удостоверение или друг документ за учредено настойничество или попечителство.


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Издаването на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път е безплатно.
 
Срокове за изпълнение

Препис-извлечение се издава незабавно след съставяне на акта за смърт, съгласно тълкуването на чл. 29, ал. 1 от Наредба ГРАО във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗГР, ако се изисква за погребение на починалото лице.

Препис-извлечение се издава в 7-дневен срок след подаване на искането, ако документът не се изисква за погребение на починалото лице.

Валидност

Препис-извлечението от акта за смърт е валидно до промяна в данните от акта за смърт.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава Препис-извлечение от акт за смърт.
Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.