Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2057 Издаване на удостоверение на родените от майката деца
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за родени от майката деца. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лице, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес и е субект на ЗГР, подлежащо на регистрация в регистъра на населението;

- законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител);

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни 3.50 лв.
    Бърза до 3 дни 5.25 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 7.00 лв.


Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 444000
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за родените от майката деца за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит
 
Таксата може да бъде  платена и на място в Столична община или  районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган

Компетентен орган да издаде удостоверението за родените от майката деца е длъжностното лице по гражданско състояние от общинската администрация - кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация (чл.4, ал. 3 във връзка с чл. 24 от ЗГР и чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). За Столична община услугата се извършва от съответната районна администрация.

Ако общинската администрация има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, т.е. включително за лица, чиито постоянен адрес не е в рамките на съответната община.

Когато общинската администрация няма достъп до Национална база данни „Население”, компетентна да издаде удостоверението е общинската администрация по постоянен или по настоящ адрес на майката (лицето, за което се отнася исканото удостоверение, чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.

 
2.   Заявител
 
Лицето, за което се отнася удостоверението трябва да е субект на ЗГР и да подлежи на регистрация в регистъра на населението, за да е възможно предоставянето на услугата по издаване на удостоверение за родените от майката деца. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

В този смисъл заявител на услугата могат да бъдат лицата, за които се отнася удостоверението и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването на удостоверението, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК. Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

 Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането (на основание чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.)

Услугата може да се предоставя и по искане на други държавни органи и институции.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
5.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 12 от ЗМДТ издаването на други, непосочени конкретно в ЗМДТ видове удостоверения, подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с чл. 66 т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Цената на услугата е обвързана със заявения срок за извършването й.

Административните услуги по чл. 66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени (7 дни); бързи (3 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (2 дни или 24 часа), при които цената е със 100% увеличение спрямо обикновената услуга (чл. 11 във връзка с чл. 67 от цитираната Наредба на Столична община).
 
Срокове за изпълнение

Удостоверението се издава в 7-дневен срок, считано от датата на подаването на искане за това или от отстраняване на нередовностите в него.


Валидност

Удостоверението за родените от майката деца е валидно до промяна на обстоятелствата, които удостоверява.
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава Удостоверение за родените от майката деца.


5.   Резултат от процедурата
 
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава Удостоверение за родените от майката деца.