Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
Услугата предоставя възможност за получаване на справка за предоставяне на данни по искане на държавен орган или институция. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- всеки орган на централната или местната власт;

- организации, предоставящи обществени услуги по смисъла на §1, т. 5 от ДР на Закона за администрацията (ЗА)

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
   Обикновена до 7 дни   безплатна


1.   Компетентен орган

Компетентен орган да извърши поисканата справка е кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация, съхраняваща съответния регистър (чл. 143 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация).


2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъде всеки орган на централната или местната власт, както и всякакви държавни институции. Правото да се иска предоставянето на услугата във всеки случай ще зависи от компетентността на този орган или институция (правомощията) и вида на исканата информация. В този смисъл, извън държавните и общинските органи, заявители на услугата могат да бъдат и организации, предоставящи обществени услуги по смисъла на §1, т. 5 от ДР на Закона за администрацията (ЗА).

Справката може да се отнася само до физически лица, които подлежат на гражданска регистрация в Република България съгласно ЗГР. Това са лица, за които са съставени актове за гражданско състояние въз основа на разпоредбите на ЗГР или които са вписани в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2 от ЗГР).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


3.   Необходими документи

Процедурата и необходимите документи са регламентирани в чл. 141 – 146 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Процедурата започва по искане свободен текст, в което задължително се посочват законовите основания за предоставяне на данните.

За да бъдат предоставени данните по искане на държавен орган или институция, е нужно да се представят:
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Държавен орган или институция Искане 
 

4.   Такси, срокове, валидност
 
Такси

Безплатно.


Срокове за изпълнение

Срокът не е изрично определен в нормативен акт.


Валидност

Предоставените данни са валидни към датата, към която е изготвена справката и до промяна на съответните обстоятелства.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заявителят получава данни въз основа на регистрите на населението и/или регистрите на актовете за гражданско състояние. На основание чл. 146 от Наредба ГРАО, органът, съхраняващ съответния регистър изготвя писмен отговор.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.