Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявяване за записване в приемното време на кмета на Столична община, заместник-кметовете или на секретаря на СО

Желанието за прием на граждани и организации се заявява чрез подаване на писмено заявление или съставяне на протокол за устно заявяване за среща.

Заявление за записване в приемно време на кмета на Столична община, заместник-кметовете на Столична община и секретаря на СО може да подаде всяко пълнолетно лице.

Приемането на искането на заявителя за прием, се осигурява:

1. на място в сградата на Столична община на ул. „11-ти август“ № 4, ет. 1, ст. № 3;

2. чрез устно заявяване - на телефонен номер 02/ 9377 582, като за извършеното се съставя протокол от служител на отдел „Приемна и канцелария“ към дирекция „Административен мониторинг“ в CO;

3. по електронен път.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Приемането на граждани и организации от главния архитект на CO се осъществява по ред, регламентиран със заповед на главния архитект на CO.

При заявяването по електронен път заявителят има възможност да избере от падащо меню кмета на СО, заместник-кмет или секретаря на СО. Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на който ще се изпрати информация за статуса на изпълнение на заявлението. Подаването на заявление завършва с въвеждане на генериран 4 - цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Заповед № СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община, отменяща Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г., за създаване на организация в структурата на Столична община и на районните администрации във връзка с разпространението на COVID-19 и обявената с РМС № 325/14.05.2020 извънредна епидемична обстановка.

Безплатна услуга.
Желанието за прием на граждани и организации се заявява чрез подаване на писмено заявление или съставяне на протокол за устно заявяване за среща.

Заявление за записване в приемно време на кмета на Столична община, заместник-кметовете на Столична община и секретаря на СО може да подаде всяко пълнолетно лице.

Приемането на искането на заявителя за прием, се осигурява:

1. на място в сградата на Столична община на ул. „11-ти август“ № 4, ет. 1, ст. № 3;

2. чрез устно заявяване - на телефонен номер 02/ 9377 582, като за извършеното се съставя протокол от служител на отдел „Приемна и канцелария“ към дирекция „Административен мониторинг“ в CO;

3. по електронен път.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Приемането на граждани и организации от главния архитект на CO се осъществява по ред, регламентиран със заповед на главния архитект на CO.

При заявяването по електронен път заявителят има възможност да избере от падащо меню кмета на СО, заместник-кмет или секретаря на СО. Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на който ще се изпрати информация за статуса на изпълнение на заявлението. Подаването на заявление завършва с въвеждане на генериран 4 - цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Заповед № СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община, отменяща Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г., за създаване на организация в структурата на Столична община и на районните администрации във връзка с разпространението на COVID-19 и обявената с РМС № 325/14.05.2020 извънредна епидемична обстановка.