Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ или за освобождаване от данък. При придобиване на превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Декларацията по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона се подава в следните случаи:
 • при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, от повече от едно лице;
 • при придобиване по наследство;
 • когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната.
 
Декларацията се подава и при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение по чл. 59, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалище /за предприятия/ на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на превозното средство.
 
Правно основание
 • Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4 
 
Какво е необходимо да приготвя предварително
 1. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (Приложение №5); 
 2. Документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
 3. Копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация; 
 4. Копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи; 
 5. Въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
 
Възможни начини за заявяване:
 • На гише в отдел „Общински приходи“
 • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
 • Чрез електронния портал на НАП - https://inetdec.nra.bg/eservices.html
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.