Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3
 
Необходими документи: 
Заявление по образец
Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.)
Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

 

Срок за предоставяне на услугата
14 дни
 
Информация за плащане
За услугата се заплаща такса както следва:
 
- За строежи І, ІІ и ІІІ категория - 750,00 лв.;
- IV категория, обект: жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 750,00 лв.;
- IV категория; Обект: производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях - 750,00 лв.
- IV категория; Обект: паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 750,00 лв.
- Категория: V категория; Обект: жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м. или с капацитет до 100 места за посетители - 500,00 лв.;
- Категория: V категория; Обект: производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 750,00 лв.;
- Категория: V категория; Обект: строежи от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл. 137, ал. 1, т.6 от ЗУТ - 250,00 лв.

Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3
 
Необходими документи: 
Заявление по образец
Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.)
Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.