Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Услугата предоставя възможност за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община и за конкретните заявени моторни превозни средства.
Издадените в резултат на производството документи могат да бъдат получени на гише в дирекция "Транспорт", гр. София, ул. "Будапеща" № 17, ет. 6.
Заявители на услугата могат да бъдат превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за автомобилните превози (ЗАП). Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.

Необходими документи
Необходимите документи са:
  • Заявление по образец;
  • Заверени от превозвача копия „Удостоверение за техническа изправност“ част I, буква А и част II;
  • Заверени от водача/водачите копия от удостоверения „водач на лек таксиметров автомобил”;
  • Справка за изпратени уведомления по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда;
- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил


Срок и такси за изпълнение на услугата:
 
         Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
14 дни
- за първо издаване - 20.00 лв. за едно превозно средство;
- за второ издаване и за всяко следващо - 40 лева за едно превозно средство
Начините за плащане са:
  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.
 
Забележка: За времето от 1.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освобождават от заплащане на дължимата такса от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, следните административни услуги:
1.1. издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
1.2. издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство
1.3. издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз (за срока на предходното за едно превозно средство) – за първо и всяко следващо издаване.
 
 

  1. Компетентен орган
Компетентният орган за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници е кметът на общината или упълномощено от него лице (чл. 24, ал. 1 и чл. 32, ал. 1  от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници).

       2.   Заявител
Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници могат да подават превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз, чиито издадени разрешения за таксиметров превоз са изгубени или унищожени.
 

3.   Необходими документи
 
Дубликат на разрешение за таксиметров превоз се издава на превозвача въз основа на:
1.   заявление от превозвача;
2.   заверени от превозвача копия на „Удостоверение за техническа изправност“ част I, буква
А и част II;
3.  копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”;
4.   справка за изпратени уведомления по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда;
5. фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил.

4.   Такси, срокове, валидност 
4.1.Такси

     Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по чл.81, т.4 Глава трета „ Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Столична община на физически и юридически лица“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

      Размерът на таксите за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

4.2.Срокове
Дубликат на разрешение за тасиметров превоз се издава в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

4.3.Валидност
Дубликатът е валиден до срока на валидност на предходно издаденото разрешително за конкретното превозно средство.
5.      Резултат от процедурата
На заявителя се издава дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община за конкретните заявени моторни превозни средства.

Издадените в резултат на производството документи могат да бъдат получени на гише в дирекция "Транспорт", гр. София, ул. "Будапеща" № 17, ет. 6.