Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на маршрутна схема за автобуси над 22 броя места
На основание чл.28, ал.1 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), приета от Столичния общински съвет са въведени забрани за влизане на Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".. Изключение от забраните се допуска срещу пропуск за автобуси, изпълняващи "специализиран" и "случаен" превоз на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2.от НОДТСО.
            Услугата предоставя възможност за издаване на маршрутна схема за автобуси над 22 броя места за влизане в зона „Център“.
Издадената в резултат на производството схема може да бъде получена на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи

Необходимите документи са:
  • Заявление по образец
  • Лиценз за превоз на пътници

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Туристически превози – 3 месеца
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
50.00 лв.
Бърза
до 7 дни
75.00 лв.
Експресна
до 24 часа
100.00 лв.
 


Културни мероприятия – 1 месец
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
30.00 лв.
Бърза
до 7 дни
45.00 лв.
Експресна
до 24 часа
60.00 лв.
Културни мероприятия – 1 денонощие
Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 14 дни
10.00 лв.
Бърза
до 7 дни
15.00 лв.
Експресна
до 24 часа
20.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Дължимата стойност за извършване на услугата ще получите на посочената от Вас електронна поща. Сумата може да бъде заплатена по банков път или при заявяване на услугата - на място (ул. „Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал. 
2. Съобщението ще получите от no-reply.transport@sofia.bg. Моля проверявайте и в папка СПАМ.    1. Компетентен орган
Съгласно чл.28 от НОДТСО, схемата се издава от дирекция „Транспорт“ към Столична община.
 
  1. Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
  1. Необходими документи
  • Заявление по образец;
  • Пълномощно;
  • Лиценз за превоз на пътници
 
  1. Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ).

Размерът на таксите за издаване на пропуски е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100% увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:

Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите,  на бърза услуга – 7 дни, на експресна услуга – 24 часа.
      4.3.Валидност:
Срокът на валидност е 3 месеца за туристически превози, а за културни мероприятия – 1 месец или 1 денонощие в зависимост от заявеното от търговеца.
 
  1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава маршрутна схема за автобуси над 22 места, извършващи туристически превози.