Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявяване на работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост
Услугата предоставя възможност вписване в информационен масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост", поддържан в районните администрации на Столична община на съответния обект и заявеното му работно време.

Подаването на заявление се извършва в районната администрация по местонахождението на търговския обект със започване дейността на обекта. Заявлението се попълва в 2 екземпляра.

Заявители на услугата могат да бъдат:

Физическите и юридически лица, съгласно чл. 31, ал. 1 от  Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;
 
Необходими документи:

Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:
  1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
  2. Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.
Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от:
  1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
  2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
  3. Други документи, на които лицето се позовава.


Такси и срокове:

Срок и такси за изпълнение на услугата:
Вид услуга: Срок: Такса:
Обикновена 7 - 30 дни (съгласно чл. 5, от НРУИТДТСО) Безплатна
 
Забележка:
Срок за издаване на заявлението: