Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услугата се изпълнява от ОП "Туризъм" и предоставя възможност за подаване на заявление за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечение. За получаване на категорийната символика лицето, извършващо дейност в обекта трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лице, което извършва или ще извършва ресторантьорство чрез съответния обект;
- законен представител;
- лице, което е упълномощено с изрично пълномощно в оригинал.  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейкия съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Такси

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:

· до 20 места за сядане – 150 лв.;
· от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
· от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
· от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
· над 300 места за сядане – 2000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща съответната такса.


Срокове

Разглеждане на постъпилото заявление от общинската експертна комисия по категоризация – 14 дни от постъпването му;

При констатиране на нередовности в представените документи – 14 дни за отстраняването им, с възможност за удължаване на срока след писмено обосновано искане от заявителя с не повече от 30 дни;

Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения – 2 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

1.   Компетентен орган 

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на:

1. самостоятелните  и прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.

2.   Заявител 

Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) ресторантьорство може да извършва лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.
 
Съгласно чл. 129 от ЗТ заявление за категоризиране или за промяна на категорията на заведение за хранене и развлечения се подава от лицето, което извършва или ще извършва ресторантьорство чрез съответния обект. В случай че това е юридическо лице или друга организация, заявлението следва да бъде подадено от неговия законен представител. Заявление може да бъде подадено и от упълномощено с изрично пълномощно в оригинал лице.  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Съгласно чл. 129 от ЗТ лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейкия съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

4.   Такси, срокове, валидност 

Такси

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма (Тарифата), за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове се събират такси според броя места за сядане, както следва:
·  до 20 места за сядане – 150 лв.;
·  от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
·  от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
·  от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
·  над 300 места за сядане – 2000 лв.

При подаване на искането за категоризиране се заплаща съответната такса

Срокове

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до Кмета или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, Кметът със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.

Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма, за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини е със срок на валидност два месеца.

Валидност

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава заповед за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечения и заинтересованото лице получава категорийна символика – удостоверение и табела. За получаване на категорийната символика лицето трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.