Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2047 Категоризация на места за настаняване

Услугата се изпълнява от ОП "Туризъм" и предоставя възможност за подаване на заявление за определяне на категория на съответното място за настаняване, клас А и клас Б. За получаване на категорийната символика лицето, извършващо дейност в обекта трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в съответния обект;
- лице, надлежно упълномощено с изрично пълномощно в оригинал. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейкия съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
 
Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. формуляр по образец за определяне на категорията;
2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Такси

За категоризиране на места за настаняване клас А (хотели, мотели) се събират такси според броя на стаите, както следва:
1.      до 30 стаи – 500 лв.;
2.      от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
3.      от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
4.      от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
5.      над 500 стаи – 5000 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.      до 20 стаи – 200 лв.;
2.      от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
3.      от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
4.      от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
5.      над 100 стаи – 4000 лв.;

За категоризиране на места за настаняване клас Б (стаи за гости, апартаменти за гости,  къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.     за всяко легло – 10 лв. на легло.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща съответната такса.


Срокове

Разглеждане на постъпилото заявление от Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти – 14 дни от постъпването му;

При констатиране на нередовности в представените документи – 14 дни за отстраняването им от уведомяването, с възможност за удължаване на срока след писмено обосновано искане от заявителя с не повече от 30 дни;

Категоризиране на местата за настаняване – 2 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

1.   Компетентен орган

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на следните видове места за настаняване:

Клас А
а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, "една звезда", "две звезди" или "три звезди".

Клас Б
а) семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
б) хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
в) пансиони - "една звезда" или "две звезди";
г) почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
д) стаи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
е) апартаменти за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
ж) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
з) бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
и) къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".

2.   Заявител

Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) хотелиерство може да извършва лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗТ хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

Съгласно чл. 129 от ЗТ заявление за категоризиране или за промяна на категорията на място за настаняване се подава от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство чрез съответния обект. В случай че това е юридическо лице или друга организация, заявлението следва да бъде подадено от неговия законен представител. Заявление може да бъде подадено и от упълномощено с изрично пълномощно в оригинал лице.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Съгласно чл. 129 от ЗТ лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейкия съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
 
Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. формуляр по образец за определяне на категорията;
2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
 
Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

4.   Такси, срокове, валидност 

Такси

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №355 от 15.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г. (Тарифата), за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, се събират такси според броя на стаите, както следва:
1.      до 30 стаи – 500 лв.;
2.      от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
3.      от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
4.      от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
5.      над 500 стаи – 5000 лв.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Тарифата, за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.      до 20 стаи – 200 лв.;
2.      от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
3.      от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
4.      от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
5.      над 100 стаи – 4000 лв.     

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Тарифата, за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги, се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.     за всяко легло – 10 лв. на легло.

При подаване на искането за категоризиране се заплаща съответната такса.

Срокове

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3 от Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
 
В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1, 2 и 3 от Закона за туризма съответната ОЕККТО в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът по чл.130, ал. 1 от ЗТ спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, Кметът със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.
 
Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма, за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини е със срок на валидност два месеца.

Валидност

Съгласно чл. 133, ал. 2 от ЗТ срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава заповед за определяне на категория на съответното място за настаняване и заинтересованото лице получава категорийна символика – удостоверение и табела. За получаване на категорийната символика лицето трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.