Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Услугата предоставя възможност за получаване на документ, удостоверяващ регистрацията на собственици на пчели и пчелни семейства. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

собственикът на пчелина, който може да бъде физическо или юридическо лице (чл. 9, ал. 1 от ЗП);

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за регистрация на пчелин, включително пчелните семейства по чл. 8, ал. 2 от ЗП;

- документ за собственост на пчелните семейства или Декларация за собственост на пчелни семейства;

- нотариално заверено пълномощно.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
до 7 дни
безплатна

1.   Компетентен орган

Компетентен да извърши регистрацията на собственика на пчели и пчелни семейства по чл. 8 от ЗП е общинската администрация по местонахождение на пчелина, като услугата се извършва от кметствата или от районната общинска администрация.

2.   Заявител

Заявител на услугата е собственикът на пчелина, който може да бъде физическо или юридическо лице (чл. 9, ал. 1 от ЗП). Заявяването може да се извърши лично от собственика или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя

Изискуем документ

1. 

Заявителят е собственик на пчели и пчелни семейства

Искане за регистрация на пчелин, включително пчелните семейства по чл. 8, ал. 2 от ЗП

Документ за собственост на пчелните семейства или Декларация за собственост на пчелни семейства

 

2. 

Заявителят е пълномощник на собственика на пчели и пчелни семейства (договорно представителство)

Искане за регистрация на пчелин, включително пчелните семейства по чл. 8, ал. 2 от ЗП

Документ за собственост на пчелните семейства или Декларация за собственост на пчелни семейства (подписани от собственика)

Нотариално заверено пълномощно


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Безплатно.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗП за извършване на регистрацията по чл. 8, ал. 1 от ЗП не се заплаща такса.

Срокове

Собствениците на пчелни семейства са задължени да подадат искане за регистрацията им в 15-дневен срок от придобиването им (чл. 8, ал. 2 от ЗП).

Валидност

Издаването на документ, удостоверяващ извършената регистрация, съответно регистрационния номер, на пчели и пчелни семейства по чл. 8 от ЗП не е изрично регламентирано в закона.

Извършеното от административния орган вписване в регистъра по чл. 8, ал. 1 от ЗП е с безсрочна валидност – до настъпването на промени във вписаните обстоятелства, за което собственикът е длъжен да уведоми административния орган в 15-дневен срок (чл. 8, ал. 6 във вр. с чл. 9, ал. 2 и 3 от ЗП). 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице изпълнява свое нормативно установено задължение по чл. 8, ал. 2 от ЗП.

В случай, че се издава документ, удостоверяващ регистрацията, той може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.