Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост
Услугата предоставя възможност за получаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост по чл. 23 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Разрешението се издава въз основа на заявление, подадено до кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.

Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 3 (три) месеца.

Заявители на услугата могат да бъдат:
 • Управител;
 • Упълномощен представител;
 • Физическо лице – производител.
 Необходими документи:

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.
 Когато кандидатът е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от:
 • анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
 • регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
 • други документи, на които лицето се позовава.
 

Срок и такси за изпълнение на услугата:
Вид услуга: Срок: Такса:
Обикновена 15 или 20 дни (съгласно НРУИТДТСО)1 Безплатна2
 
Забележка:
 1. Срок за издаване на заявлението:
 1. Разрешителното се издава безплатно от районната администрация:
При получаването на разрешителното се заплаща следната такса за ползване на място за търговия на открито върху терени общинска собственост, в зависимост от зоната:
 • За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени затърговска дейност на открито:
 
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,65 1,50 1,40 1,25
лв./кв.м./месец 45,00 38,00 35,00 32,00
 • За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 4,50 3,80 3,20 1,90
 •  За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.: 
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,50 1,40 1,20 1,00
 
 • За извършване на разносна търговия на открито с вестници и списания:
 
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,65 1,50 1,40 1,25
лв./кв.м./месец 45,00 38,00 35,00 32,00
 •  За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за строителни обекти:
Зони: I - зона II - зона III - зона IV - зона
лв./кв.м./ден 1,30 1,20 1,00 0,80