Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2047 Категоризация на места за настаняване

Услугата предоставя възможност за подаване на заявление за определяне на категория на съответното място за настаняване, клас А и клас Б. За получаване на категорийната символика лицето, извършващо дейност в обекта трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.

Правно основание: Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1

Заявители на услугата могат да бъдат:
- лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в съответния обект;
- лице, надлежно упълномощено с изрично пълномощно в оригинал. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи:
Съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявлението-декларацията трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, и на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (изм.- ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
По т. 1 Букви в); г); д); е) не се отнасят за къщи за гости.
 
Съгласно чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма, лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости,
апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес;
телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи
данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
 
Заявленията с приложените към тях документи се подават до кмета на Столична община. Услугата се изпълнява от Общинско предприятие "Туризъм", гр. София, ул. "Оборище" № 44.

Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.
 
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Такси

За категоризиране на места за настаняване се събират следните такси:
За категоризиране на места за настаняване клас А (хотели, мотели) се събират такси според броя на стаите, както следва:
1.      до 30 стаи – 400 лв.;
2.      от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3.      от 151 до 300 стаи – 1800 лв.;
4.      от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
5.      над 500 стаи – 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.    до 20 стаи – 200 лв.;
2.    от 21 до 40 стаи – 350 лв.;
3.    от 41 до 60 стаи – 740 лв.;
4.    от 61 до 100 стаи – 1200 лв.;
5.    над 100 стаи – 3500 лв.;
6.    за всяко легло в къщи за гости - 20 лв./ легло
7.    за всяко легло в бунгало - 16 лв. / легло
8.    за паркомясто за автомобил / каравана/ кемпер в къмпинг - 10 лв./ брой
9.    за място на палатка в къмпинг - 10 лв./ брой

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от таксата.

Срокове

Заявлението се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му.
 
При констатиране на нередовности в представените документи, същите се отстраняват от заявителя в 14-дневен срок от уведомяването му.
 
Категоризиране на местата за настаняване – 3 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

I. Компетентен орган
Кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на следните видове места за настаняване:
 
Клас А
а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
 
Клас Б
а) семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
б) хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
в) пансиони - "една звезда" или "две звезди";
г) почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
и) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
к) бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
л) къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
 
II.   Заявител
Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) хотелиерство може да извършва лице, което:
 
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.
4. разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3, ал. 2, т. 2, в който ще се извършва хотелиерство.
 
Съгласно чл. 129 от Закона за туризма заявление за категоризиране или за промяна на категорията на място за настаняване се подава от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство чрез съответния обект. В случай че това е юридическо лице или друга организация, заявлението следва да бъде подадено от неговия законен представител. Заявление може да бъде подадено и от упълномощено с изрично пълномощно в оригинал лице.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
III.   Необходими документи
Съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявлението-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, и на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (изм.- ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
По т. 1 Букви в); г); д); е) не се отнасят за къщи за гости.
 
Съгласно чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости,
или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
 
Заявленията с приложените към тях документи се подават до кмета на Столична община.

Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.
 
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.
 
IV.   Такси, срокове, валидност
Такси
За категоризиране на места за настаняване се събират следните такси:
За категоризиране на места за настаняване клас А (хотели, мотели) се събират такси според броя на стаите, както следва:
1. до 30 стаи – 400 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1800 лв.;
4. от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (семейни хотели,  хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1. до 20 стаи – 200 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 350 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 740 лв.;
4. от 61 до 100 стаи – 1200 лв.;
5. над 100 стаи – 3500 лв.;
6. за всяко легло в къши за гости – 20 лв./ легло
7. за всяко легло в бунгало –16 лв./ легло
8. за паркомясто за автомобил / каравана/ кемпер в къмпинг – 10 лв./ брой
9. за място на палатка в къмпинг - 10 лв./ брой

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от таксата.

Срокове
 
Определени от категоризиращия орган длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, изготвят мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране. При необходимост от съдействие във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по тази алинея длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕККТО, който свиква заседание на ЕККТО в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1, 2 или 3 длъжностните лица писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.
Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.
Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма, за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини е със срок на валидност три месеца.
 
Валидност
 
Съгласно чл. 133, ал. 2 от Закона за туризма срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години.
 
V.   Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава заповед за определяне на категория на съответното място за настаняване и заинтересованото лице получава категорийна символика – удостоверение и табела. За получаване на категорийната символика лицето трябва да се яви на място при съответния компетентен орган – Общинско предприятие „Туризъм“, гр. София, ул. "Оборище" № 44.