Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл.4, ал.1 и в  удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Заявлението се подава в 7-дневен срок при промяна на обстоятелствата във вече издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници.
С едно заявление може да се декларира повече от 1 вид промяна в обстоятелствата.

Срокът за издаване на разрешение за таксиметров превоз с отразена заявената промяна е 14 дни от датата на депозиране на заявлението в деловодството на СО.
За издаване на ново разрешение не дължите такса.