Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз на пътници

Услугата предоставя възможност за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз за територията на Столична община, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за конкретните заявени моторни превозни средства. 

Издадените в резултат на производството документи могат да бъдат получени на гише в дирекция "Транспорт", гр. София, ул. "Будапеща" №17, ет. 6.

Заявители на услугата могат да бъдат превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз към ИААА (чл. 24а, ал. 2, т. 1 от ЗАП).

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават следните документи:

- заявление от превозвача;

- удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадено от ИААА;

- списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;

- заверени от превозвача копия на "Удостоверение за техническа изправност" част I, буква А и част II;

- копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”;

- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване;

- справка за изпратени уведомления по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда.
Съобщение във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
 
За времето от 1.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освобождават от заплащане на дължимата такса от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, следните административни услуги:
1.1. издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
1.2. издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство
1.3. издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз (за срока на предходното за едно превозно средство) – за първо и всяко следващо издаване.
 

Срок и такси за изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
14 дни
15.00 лв. за едно превозно средство


1.   Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера е кметът на общината или упълномощено от него лице (чл. 24, ал. 1 и чл. 32, ал. 1  от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници).


2.   Заявител

Заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера могат да подават превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз, чиито издадени документи са изгубени или унищожени.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗАП „превозвач” е всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва обществен превоз на пътници и товари с помощта на превозни средства, предназначени за тази цел.


3.   Необходими документи

Дубликат на разрешение за таксиметров превоз, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера се издава на превозвача въз основа на:
1.   заявление от превозвача;
2.   удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз, издадено от ИААА;
3.   списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
4.   заверени от превозвача копия на "Удостоверение за техническа изправност" част I, буква А и част II;
5.   копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”;
6.   удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване;
7. справка за изпратени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

Уредбата не предвижда различни изисквания според това дали заявителят е физическо или юридическо лице.


4.   Такси, срокове, валидност 

Такси
Размерът на таксите за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове
Дубликат на разрешение за таксиметров превоз, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера се издават в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Валидност
Дубликатът е валиден до срока на валидност на предходно издаденото разрешително за конкретното превозно средство.


5.      Резултат от процедурата

На заявителя се издават дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за конкретните заявени моторни превозни средства.

Издадените в резултат на производството документи могат да бъдат получени на гише в дирекция "Транспорт", гр. София, ул. "Будапеща" № 17, ет. 6.