Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването. При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до края на годината. При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното въздухоплавателно средство, когато в общината няма информация за платения данък.
Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство се подава при придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на въздухоплавателното средство.
 
Правно основание
  • Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4 
 
Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.
 
Възможни начини за заявяване:
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.