Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес. Определяне на дължим данък: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер. Срок за изплащане на дължим данък: При прехвърлянето на имуществото; В 2-месечен срок при безвъзмездно придобиване на имущество.
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ  се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.
 
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ се подава от задълженото за данъка лице:
 • приобретателят (новия собственик);
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
 • двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.
 
Не се подава декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ в следните случаи:
 • за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи; 
 • при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
 • за получени обичайни подаръци;
 • за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел; 
 • за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
- Правно основание
 • Закон за местните данъци и такси, чл. 49, ал. 3 
- Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец, заедно с описаните в точка 5 от заявлението документи.  
В точка 5 от декларацията се съдържа опис на приложените копия на документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предавателни протоколи или други/, тъй като прилагането на такъв документ е задължително. 
В т. 5 се описват също и задължителните документи за случаите на освобождаване от данък по № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 13 на т. 4, когато някое от посочените основания е налице.
 
Възможни начини за заявяване:
 • На гише в отдел „Общински приходи“
 • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
 • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/  
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.