Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
3166 Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
Услугата предоставя възможност за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за територията на Столична община.
Издаденият в резултат на производството индивидуален административен акт може да бъде получен по реда на чл. 18а, във вр.  с чл. 61, ал.1 от АПК чрез писмено съобщение, изпратено с обратна разписка или по електронен път, при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за автомобилните превози (ЗАП). Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Разрешение за таксиметров превоз на пътници и съответстващите му стикери.

 
         Вид услуга           Срок         Такса
Обикновена 6 дни Без такса 1. Компетентен орган
Съгласно чл.24а, ал.8 от ЗАП и чл.28 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са регистрирани по реда на ЗАП търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава искане по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 • Разрешение за таксиметров превоз на пътници и съответстващите му стикери.
 1. Такси, срокове и валидност
  1. Такси
За прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници по заявление на регистрирания търговец не се дължи такса.
 1. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение е 6 дни от получаване на заявлението.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се прекратява действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници.